115800
115800
omssb
2013-05-28T14:39:00.000Z
no

Styringsdokumenter

SSBs virksomhet tar utgangspunkt i de rammer som settes av norsk lovverk og internasjonale forpliktelser på statistikkområdet. Disse lovene og prinsippene ligger til grunn for SSBs strategier, som gir de overordnede føringene for virksomheten. SSBs formidlingspolitikk og virksomhetsplaner søker å støtte opp under de målsetningene som ligger i SSBs strategier.

utvalgt innhold

Strategier

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for SSBs virksomhet.

Lover og prinsipper

SSBs krav til vår offisielle statistikk tar utgangspunkt i Statistikkloven, som setter de formelle rammene for all norsk offisiell statistikk, og de krav som er utviklet i internasjonalt samarbeid. 

Prinsipper for kommunikasjon og formidling

Statistisk sentralbyrås prinsipper for kommunikasjon og formidling ligger til grunn for SSBs formidling på Internett og papir.

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplanene gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål, samt overordnende risikovurderinger, for driften av SSB.

Tildelingsbrev fra Finansdepartementet

I tildelingsbrevet fastsetter Finansdepartementet overordnede mål, styringsparametere og hvilke resultater som skal nås i 2017 innenfor budsjettrammene.